گفتار هفته
خانه / گزارش برگزاری نشست های علمی / گزارش تصویری نشست دوم،فقه قانون گذاری

فقط بررسی کنید

2

گزارش نشست علمی با عنوان فقه التربیه با حضور آیت الله سید منذر حکیم

در ادامه نشستهای فقه حکومتی در مدرسه علمیه جعفریه علیه السلام نشستی با عنوان فقه ...

پاسخ دهید