گفتار هفته
خانه / پژوهش / نمونه سوالات / نمونه سوالات

نمونه سوالات

بسم الله الرحمن الرحیم

این مدرسه به جهت آمادگی طلاب سطح 2و3 جهت امتحانات پایان ترم و آشنایی ایشان با نمونه سوالات امتحانی اقدام به بارگذاری این نمونه سوالات بر روی سایت مدرسه خود نموده است امیدواریم کمکی برای پیشرفت عزیزان طلبه باشد.موفق باشید.

نمونه سوالات امتحانی سطح 2 و 3 تحت برنامه

اصول یک :            کلیک نمایید

اصول دو :            کلیک نمایید

اصول سه :          کلیک نمایید

اصول چهار:          کلیک نمایید

اصول پنج :           کلیک نمایید

اصول شش :       کلیک نمایید

اصول هفت :        کلیک نمایید

اصول هشت:        کلیک نمایید

اصول نه :             کلیک نمایید

اصول ده:             کلیک نمایید

اصول یازده:          کلیک نمایید

اصول دوازده:        کلیک نمایید

فقه یک :             کلیک نمایید

فقه دو :              کلیک نمایید

فقه سه :           کلیک نمایید

فقه چهار:           کلیک نمایید

فقه پنج:              کلیک نمایید

فقه شش:           کلیک نمایید

فقه هفت:            کلیک نمایید

فقه هشت:           کلیک نمایید

فقه نه :                کلیک نمایید

فقه ده:                 کلیک نمایید

فقه یازده:              کلیک نمایید

فقه دوازده:            کلیک نمایید

عقائد یک :            کلیک نمایید

عقائد دو :             کلیک نمایید

درایه الحدیث:         کلیک نمایید

فلسفه یک :          کلیک نمایید

فلسفه دو :           کلیک نمایید

فلسفه سه :        کلیک نمایید

فلسفه چهار:        کلیک نمایید

فلسفه پنج :        کلیک نمایید

فلسفه شش :     کلیک نمایید

رجال یک :            کلیک نمایید

رجال دو  :            کلیک نمایید

 

پاسخ دهید