گفتار هفته
خانه / اسلایدر / برگزاری اردوی راهیان نور

فقط بررسی کنید

????? ???? ? ????? ???? ?????? ?????

دغدغه پر تکرار رهبری

مقدّمه: سه پرسشِ مهجور دیدارِ رهبرِ انقلاب با اعضای جدیدِ مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام، همانندِ ...

پاسخ دهید